23.03.2022

#FEN 22 Poznań Fight Night – Trening Medialny