regulamin

REGULAMIN PLATFORMY TELEWIZYJNEJ Fightime.pl

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

1. Serwis Fightime.pl jest elektroniczną platformą telewizyjną, której właścicielem jest Mark & Law Rafał Witkowski., z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 42 lok. 21 (02-540 Warszawa) oraz Fundacja Mistrzom Sportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 67 lok. 12 (00-687 Warszawa). 

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mark&Law Rafał Witkowski zwanym dalej Operatorem oraz korzystania z platformy Fightime.pl, zwanego dalej serwisem Fightime.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. W przypadku konieczności skontatkowania się z biurem obslugi Klienta informujemy, iż kontakt możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego, pod numerem telefonu 22 409 29 09, adresu mailowego: biuro@fightime.pl lub listownie na adres: Mark & Law Rafał Witkowski., z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 42 lok. 21, 02-540 Warszawa.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 

§3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco: 

1. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

2. Operator -  Mark & Law Rafał Witkowski oraz Fundacja Mistrzom Sportu 

3. Usługa telewizyjna – przekaz transmisji na żywo lub materiał wideo udostępniony w serwisie Operatora

§4 

Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu. 

§5

1. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

2. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu. Zbiór danych zostanie zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Rozdział 2

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

 

§6 

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów serwisu Fightime.pl, a także umożliwieniu korzystania z Usług Telewizyjnych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do treści serwisu Fightime.pl lub możliwość korzystania z Usługi Telewizyjnej. Usługą bezpłatną jest korzystanie z materiałów oznaczonych jako bezpłatne oraz dostęp do narzędzi (livechat, newsletter, Program TV, artykuły, zdjęcia). Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

3. Koszt dostępu do poszczególnych usług określa Operator i zastrzega on sobie prawo do zmiany cen w każdej chwili.

4. Informujemy, iż usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.

5. Dostęp do Usług Telewizyjnych może zostać opłacony w następujący sposób:

a. za pomocą karty płatniczej,

b. za pomocą przelewu bankowego,

c. za pomocą przekazu pocztowego

d. poprzez wiadomość sms lub mms

e. poprzez system płatności elektrocznych (np. paypal)

6. W celu uzyskania dostępu do przekazu telewizyjnego w serwisie Fightime.pl. to jest złożenia zamówienia należy:

a. Wybrać dostęp do wybranych zasobów (transmisji telewizyjnych lub materiałów wideo)

b. Wypełnić obowiązkowe pola formularza płatności

c. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą,

d. Na wskazany w formularzu płatności adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie dokonania transakcji

e. Aktywować usługę, korzystając z kodu weryfikacyjnego dostarczonego via mail lub sms.

7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.). 

8. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.

§7

Udostępnianie hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik automatycznie traci dostęp do komercyjnej części serwisu. 

§8

1. Podczas rejestracji i korzystania z serwisu Fightime.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer Operatora na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. 

2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej Fightime.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Szczegółowe wymagania techniczne określone są na stronie Pomocy. Za problemy wynikające z niezastosowania się do wymagań technicznych Operator nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 9

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie Fightime.pl należą do Operatora. Wyjątek stanowią materiały pochodzące z innych serwisów internetowych. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późń. zm.). 

 

Rozdział 3

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

§ 10

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego "newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej. 

2. Usługa subskrypcji newslettera serwisu Fightime.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika serwisu Fightime.pl 

3. Newsletter przesyłany jest w cyklach niestałych.

4. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza Newslettera, składającego się z pola „adres e-mail” i przycisku „Zapisz się”.

5. Zamówienie newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe Operatora i partnerów Operatora oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach. 

6. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym, może nastąpić wyłącznie poprzez wypisanie się z Newslettera za pomocą pól formularza „adres e-mail” oraz przycisku „wypisz się”. Wypisanie się z newslettera uprawnia Operatora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi newsletter na rzecz tego Użytkownika. 

7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 

8. Każdy newsletter lub inna przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:

a. informację o nadawcy,

b. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,

c. informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika). 

 

Rozdział 4

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi 

 

§ 11

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu Fightime.pl wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych. 

2. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny www.fightime.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu o której poinformuje Użytkowników na 2 dni prze przystąpieniem do prac. 

3. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego. 

 

Rozdział 5

Warunki korzystania z livechata

 

§ 12

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z livechata w ramach zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.

2. Użytkownik Livechata zobowiązany jest do poinformowania Operatora o naruszeniu regulaminu lub zasad netykiety podczas korzystania z Livechata.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodszywania sie pod inne osoby, poprzez wykorzystywanie nazw Użytkownika  zbliżonych do nazwisk lub pseudonimów tych osób.

4. Operator zastrzega sobie prawo do moderowania wpisów livechata, które są niezgodne z regulaminem i netykietą.

 

Rozdział 6

Postępowanie reklamacyjne 

§ 13 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: redakcja@fightime.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych. 

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika. 

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe 

§ 14

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na serwisie Fightime.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. 

§ 15

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. 

§ 16

Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

 

 

tagi: brak tagów
‹ Prev
Next ›