#Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY TELEWIZYJNEJ FighTime.pl

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Serwis Fightime.pl jest elektroniczną platformą telewizyjną, której właścicielem jest Mark & Law Rafał Witkowski., z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 42 lok. 21 (02-540 Warszawa).

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mark & Law Rafał Witkowski zwanym dalej Operatorem oraz korzystania z platformy telewizyjnej FighTime.pl, zwanego dalej serwisem FighTime.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. W przypadku konieczności skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta informujemy, iż kontakt możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego, pod numerem telefonu +48 780-58-85-26, adresu mailowego: biuro@fightime.pl lub listownie na adres: Mark & Law Rafał Witkowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 42 lok. 21, 02-540 Warszawa.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2. Operator –  Mark & Law Rafał Witkowski

3. Usługa telewizyjna – przekaz transmisji telewizyjnej w systemie live streaming lub materiał wideo Vodeo on Demand (VoD) udostępniony w serwisie Operatora

§4 

Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§5

1. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

2. Operator oświadcza, że nie gromadzi i nie prowadzi zbioru danych osobowych Użytkowników serwisu ponieważ korzystanie z serwisu nie wymaga podawania jakichkolwiek danych stanowiących powszechnie rozumiane dane osobowe. Dostęp do serwisu nie wymaga podawania danych osobowych, zakładania kont przez użytkowników czy konieczności logowania się aby korzystać z serwisu.

Rozdział 2

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

 §6 

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów serwisu FighTime.pl, a także umożliwieniu korzystania z Usług Telewizyjnych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do treści serwisu FighTime.pl w systemie Pay per View (PPV) lub możliwość korzystania z Usługi Telewizyjnej. Usługą bezpłatną jest korzystanie z materiałów bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat oraz dostęp do narzędzi (livechat, newsletter, Program TV, artykuły, zdjęcia). Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

3. Koszt dostępu do poszczególnych usług określa Operator i zastrzega on sobie prawo do zmiany cen w każdej chwili.

4. Informujemy, iż usługa działa nie tylko na terenie Polski ale także dla operatorów z całego świata.

5. Dostęp do Usług Telewizyjnych może zostać opłacony poprzez skorzystanie z operatora płatności partnera Telewizji FighTime tj. Przelewy24.pl.

6. W celu uzyskania dostępu do przekazu telewizyjnego w systemie PPV w serwisie FighTime.pl to jest złożenia zamówienia należy:

a) Wybrać dostęp do wybranych zasobów (transmisji telewizyjnych lub materiałów wideo) oznaczonych jako PPV

b) Wypełnić obowiązkowe pola formularza płatności

c) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą,

d) Na wskazany w formularzu płatności adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie dokonania transakcji

e) Aktywować usługę, korzystając z adresu e-mail użytego podczas dokonywania płatności.

f) Dostęp do usługi płatnej „przekaz transmisji na żywo” czyli do transmisji live jest ograniczony w czasie i w każdym przypadku kończy się z chwilą zakończenia transmisji telewizyjnej na żywo.

g) Operator w ramach świadczenia usługi transmisji telewizyjnej w systemie PPV zapewnia użytkownikom ważność kodu dostępu do transmisji live z wydłużonym okresem ważności przez minimum 7 dni co nie jest równoznaczne z tym, że transmisja na żywo będzie dostępna jako materiał VoD przez kolejne 7 dni. Wydłużenie ważności kodu dostępu do transmisji telewizyjnej wynika z faktu, że w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej użytkownik, który wykupił dostęp do transmisji na żywo w konkretnym dniu na konkretne wydarzenie, będzie miał dostęp do transmisji na żywo w ewentualnym nowym terminie wyznaczonym przez Organizatora zawodów.

h) Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail lub adres siedziby Operatora wskazane powyżej w Regulaminie.

i) Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

j) W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

k) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści Multimedialnych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia jest dobrowolne. Niezależnie na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą i jednocześnie Użytkownik został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia, utraci prawo odstąpienia od umowy. Zgodnie z przyjętą doktryną dotyczy to między innymi usług takich jak VOD i PPV.

8. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.

§7

Udostępnianie dostępu przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik automatycznie traci dostęp do komercyjnej części serwisu.

§8

1. Podczas korzystania z serwisu Fightime.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer Operatora na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej Fightime.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Szczegółowe wymagania techniczne określone są na stronie Pomocy. Za problemy wynikające z niezastosowania się do wymagań technicznych Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie Fightime.pl należą do Operatora. Wyjątek stanowią materiały pochodzące od innych twórców lub partnerów telewizji. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późń. zm.).

Rozdział 3

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 10

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „newslettera” oraz wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.

2. Usługa subskrypcji newslettera serwisu Fightime.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika serwisu Fightime.pl

3. Newsletter przesyłany jest w cyklach niestałych.

4. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza Newslettera, składającego się z pola „adres e-mail” i przycisku „Zapisz się”.

5. Zamówienie newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe Operatora i partnerów Operatora oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.

6. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym, może nastąpić wyłącznie poprzez wypisanie się z Newslettera za pomocą pól formularza „adres e-mail” oraz przycisku „wypisz się”. Wypisanie się z newslettera uprawnia Operatora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi newsletter na rzecz tego Użytkownika.

7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Każdy newsletter lub inna przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:

a) informację o nadawcy,

b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział 4

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi 

§ 11

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu FighTime.pl wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych.

2. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny www.fightime.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwerów: WWW oraz CDN-ów, a także oprogramowania serwisu o której poinformuje Użytkowników na 24h przed przystąpieniem do prac.

3. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

Rozdział 5

Warunki korzystania z livechata

§ 12

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z livechata w ramach zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.

2. Użytkownik Livechata zobowiązany jest do poinformowania Operatora o naruszeniu regulaminu lub zasad netykiety podczas korzystania z Livechata.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodszywania sie pod inne osoby, poprzez wykorzystywanie nazw Użytkownika  zbliżonych do nazwisk lub pseudonimów tych osób.

4. Operator zastrzega sobie prawo do moderowania wpisów livechata, które są niezgodne z regulaminem i netykietą.

Rozdział 6

Postępowanie reklamacyjne 

§ 13 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@fightime.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika, z którego przyszło zgłoszenie reklamacyjne.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Operatorowi reklamacji w związku z realizacją Umowy.

5. Operator informuje, że w celu prawidłowego dokonania zgłoszenia reklamacji w związku z realizacją Umowy musi ona zostać złożona w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi, w tym w szczególności w zakresie dostępu do Treści Multimedialnych. Reklamacje złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Reklamacja pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia musi być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego tzw. Help Desk w zakładce „KONTAKT” lub za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu mailowego zgodnego z tym, którego Użytkownik korzystał podczas wykupienia dostępu PPV i przesłania na adres poczty elektronicznej Operatora biuro@fightime.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w sposób, w jaki Użytkownik złożył reklamację.

7. Reklamacje w zakresie obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Operatorów Płatności rozpatrywane są przez tych Operatorów Płatności, z usług których Użytkownik korzystał. Operatorem płatności w serwisie www.FighTime.pl jest firma Przelewy24.pl.

8. Reklamacja, której podstawę stanowią nieusunięte problemy techniczne Platformy będące Błędami, może stanowić podstawę do rozpatrzenia Zwrotu.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe 

§ 14

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na serwisie Fightime.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

§ 15

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

§ 16

Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

§ 17

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.

2. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez niego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

4. Operator Płatności jest niezależnym administratorem danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy powierzane są Dostawcy Platformy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika określone zostały w polityce prywatności dostępnej na Platformie.

§ 18

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu, Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Operatora nie stanowią okoliczności niezależne od Usługodawcy, w tym takie jak:
a) niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika,
b) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub
c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową lub Regulaminem działania lub zaniechania Użytkownika,
d) okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć oraz którym nie można było zapobiec tj.: kataklizmy, nienaturalne warunki atmosferyczne, ataki terrorystyczne, oraz okoliczności nadzwyczajne, którym nie można było zapobiec tj. ataki hakerskie.

§ 19

NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH
1. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą sprawnych technicznie komputerów PC podłączonych do sieci Internet, spełniających wymagania techniczne określone poniżej.

2. Minimalne parametry łącza Internetowego:
a) połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps (zalecane 10 Mbps),
b) powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści Multimedialnych,
c) korzystanie ze strony internetowej Platformy.

3. Minimalne parametry przeglądarki internetowej:
a) włączona obsługa plików „cookies”,
b) włączona obsługa Java Script,
c) aktualna wersja jednej z poniższych przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

4. Przeglądarka internetowa nie powinna być w starszej wersji niż najnowsza -2 (minus dwie aktualizacje wstecz). Zaleca się, aby Użytkownik posiadał najnowszą przeglądarkę lub wersję, która posiada co najmniej 2 (dwie) ostatnie główne aktualizacje.

5. Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC itp.).

6. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi w przypadku, gdy sprzęt Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych Regulaminie.

7. Jakość odtwarzanych Treści Multimedialnych zależy od parametrów technicznych sprzętu Użytkownika, wyjściowej jakości materiałów wideo przekazywanych przez dostawców Treści Multimedialnych oraz jakości połączenia internetowego, z którego korzysta Użytkownik.

8. W przypadku wystąpienia Błędu, Klient powinien niezwłocznie zgłosić do Operatora stosowne Zgłoszenie Serwisowe.

9. Zgłoszenia Serwisowe mogą być składane poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie.

10. Każde Zgłoszenie Serwisowe powinno zawierać co najmniej opis zgłaszanego problemu oraz okoliczności jego wystąpienia.

11. Zgłoszenia Serwisowe obsługiwane są w trybie 24/7/365, z czasem reakcji – 72h i czasem naprawy Błędu – 30 dni.

12. Korzystanie z linków do transmisji telewizyjnej w systemie PPV udostępnianych przez różne osoby i podmioty za pośrednictwem platform typu social media może wiązać się z generowaniem błędnych linków tzw. ścieżek dostępu do transmisji w wyniku nadpisywania ich i modyfikacji.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Platformy.

2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na Platformie.

3. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

4. Prawem właściwym dla Regulaminu, w tym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na Platformie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU PRZEZ NIEGO DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mark & Law Rafał Witkowski., z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 42 lok. 21 (02-540 Warszawa), NIP: 525-155-53-24, REGON: 015505872.
  2. Administrator świadczy usługi udostępniania treści audio-video (telewizyjnych) za pośrednictwem Systemów Teleinformatycznych, w związku z czym prowadzi Stronę Internetową pod adresem www.fightime.pl zwany dalej Stroną Internetową.
  3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
  4. Podanie danych osobowych w celu realizacji Umowy o świadczenie Usług określonych Regulaminem jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia Umowy i realizacji Usług.
  5. Poprzez RODO należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub w inny sposób korzystająca z Usług wskazanych w Regulaminie.
  7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.
  8. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2023 r.